Ajánlattételi felhívás építménygépészeti műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátására
farkaseva - 2021. 09. 03.
I. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. Telefonszáma: +36 (24) 505-504 E-mail címe: varoshaza@szigetszentmiklos.hu Honlapja: www.szigetszentmiklos.hu Kapcsolattartó személy neve: Polyák Krisztián Beosztása: beruházási és műszaki ügyintéző Telefonszáma: +36 (24) 505-653 E-mail címe: polyak.krisztian@szigetszentmiklos.hu
Ajanlatteteli-felhivas-epitmenygepeszeti-muszaki-ellenori-feladatok-teljeskoru-ellatasara

 

II. Szerződés meghatározása/tárgya

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel a „2021. évi intézmény-felújítások" - tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó építménygépészeti műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátására vonatkozóan egyösszegű, átalánydíjas megbízási szerződést kíván kötni a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.

II. Beszerzés megnevezése/tárgya

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda (2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2., hrsz.: 3645) épületen belüli gázvezeték és főzőkonyha szellőzőrendszerének terv szerinti rekonstrukciójára, valamint a Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 4., hrsz.: 36) konyhai szellőzőrendszer rekonstrukciójának építőipari kivitelezése során építménygépészeti műszaki ellenőrt kíván alkalmazni.

III. Beszerzés műszaki tartalmának/elvégzendő feladatának meghatározása

A „2021. évi intézmény-felújítások" során az érintett épületekben építménygépészeti műszaki ellenőri feladatainak teljes körű ellátása az alábbiakban meghatározottak szerint:

Az építménygépészeti műszaki ellenőr feladatainak meghatározása:

Ajánlatkérő a kivitelezési munkák megvalósulása érdekében az alábbi főbb feladatok ellátását kéri (kiemelten, de nem kizárólagosan):

Ajánlattevő feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó részei alapján - kiegészítve a jelen ajánlattételi felhívásban szereplő feladatokkal - köteles ellátni:

-      napi kapcsolattartás Ajánlatkérővel,

 

 

 

-      amennyiben szükséges, a kapcsolódó szakbizottsági és Képviselő-testületi üléseken részvétel,

-      építési napló vezetése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek, iratok ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az ellenőrzéskor tapasztaltak bejegyzése, műszaki ellenőri feladatok elvégzésének bejegyzése az építési naplóba,

-      a kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munkák szakszerűségének rendszeres és folyamatos ellenőrzése a rendelkezésre álló dokumentációk alapján, valamint a helyszínen,

-      a kivitelezés során az Ajánlatkérővel előre egyeztetett ütemezésnek való megfelelés folyamatos ellenőrzése a helyszínen, eltérés tapasztalása esetén az Ajánlatkérő azonnali értesítése, vállalkozó kivitelező felhívása az eltérés megszüntetésére,

-      a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

-      a műszaki, illetve gazdasági szükségességből fakadó változásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele Ajánlatkérő számára,

-      a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése és koordinálása,

-      a kivitelezés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

-      a beépített anyagok és késztermékek megfelelőség-igazolása (teljesítménynyilatkozata) meglétének ellenőrzése,

-      műszaki kérdésekben Ajánlatkérő döntéseinek előkészítésében részvétel, javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

-      pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

-      a kivitelezői teljesítésigazolás kiállításának ellenőrzése, meghatározott időn belül Ajánlatkérő részére történő megküldése,

-      műszaki ellenőri nyilatkozatok és amennyiben szükséges, záró műszaki ellenőri nyilatkozat elkészítése,

-      esetleges többlet- és pótmunkák véleményezése, a kapcsolódó vállalkozói ajánlatok felülvizsgálata mennyiségi és ár szempontjából, javaslattétel elfogadásukra vagy elutasításukra,

-      a műszaki ellenőri igazolás kiállítása a kivitelező vállalkozó teljesítéséről,

-      a jótállási időszakban is Ajánlatkérő rendelkezésére állni, garanciális bejárásokon történő részvétel, az üzemeltető/kezelő által jelzett hibák véleményezése a Vállalkozó felé olyan szempontból, hogy az garanciális hibának tekintendő-e.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jótállási idő 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak napja. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni.

Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el!

IV. Szerződés időtartama

Az építőipari kivitelezési tevékenység várhatóan 2021. szeptember hónaptól 2021. december 31. napjáig tart. A nyertes ajánlattevőnek esetlegesen rendelkezésre kell állnia a további időszakra vonatkozóan is. Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul köteles megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő által kért ütemezésben és mennyiségben köteles teljesíteni.

V. teljesítés helye

Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda (2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2., 3645 hrsz.)

Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 4., 36 hrsz.)

VI. Értékelési szempontok

Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó Ft ajánlati ár + ÁFA értékének összegét, azaz a bruttó egyösszegű ajánlati árat veszi figyelembe!

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat úgy határozza meg, hogy az ajánlati ár magában foglalja a teljesítéssel összefüggésben nyertes Ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget - ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit is. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli, további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán. Kérjük, hogy az ajánlati árat egész számra kerekítve adják meg!

 

 

 

 

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni:

 

Egyösszegű ajánlati ár

(nettó Ft-ban kifejezve)

 

ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)

 

Egyösszegű ajánlati ár

(bruttó Ft-ban kifejezve)

 

 

VII. Ajánlattételi határidő

2021. szeptember 08. 08:00 óra [helyi idő szerint]

VIII. Ajánlat benyújtásának helye és a benyújtás módja

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

IX. Ajánlatok felbontásának helye és ideje

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. I. emelet)

2021. szeptember 08. 08:01 óra [helyi idő szerint]

X. Hiánypótlás

Ajánlatkérő a beszerzési eljárás során Ajánlattevő részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton, írásban tájékoztatja Ajánlattevőt.

XI. Eredményhirdetés

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről e-mailben értesíti Ajánlattevőt az ajánlattételi határidő napját követő 30. napig.

XII. További információk

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat (mellékelve) megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

Az árajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni részünkre:

-      Ajánlattevő ajánlata részeként köteles nyilatkozatot benyújtani az ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,

-      Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette, azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, és annak tudomásulvételével nyújtotta be,

-      Nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel, és felelősségbiztosítással rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezen jogosultságainak, felelősségbiztosításának hatályát fenntartja,

-      Nyilatkozatot köztartozásmentességről (amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában).

Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozat-minta.

-      a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: az ajánlatot aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.

-      b) 2006. évi törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. törvény 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani).

-      c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a - fenti módokon igazolt - kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.

-      Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét, lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni, részeként nyilatkozatot csatolni arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be.

Ajánlatában lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igazoltan egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

A számla benyújtására a kivitelezési munkálatok sikeres műszaki átadás-átvételének lezárultát, valamint a vonatkozó teljesítés igazolás nyertes ajánlattevő általi ellenjegyzését követően kerülhet sor. Ajánlattevő Ajánlatkérő által igazoltan, a megbízási díj 100 %-ának megfelelő összegben nyújthat be számlát a Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda (Szigetszentmiklós, Posta köz 2.) főzőkonyha szellőzőrendszerének és az épületen belüli gázvezeték terv szerinti rekonstrukciója a kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint megtörtént, valamint a Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda (Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 4.) konyhai szellőzőrendszer rekonstrukciójának elvégzését követően.

Kifizetés a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel és banki utalással történik.

Ajánlatkérő a vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok, kamarai- és egyéb szabályzatok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

Ajánlattevőnek minden esetben rendelkeznie kell ME-G jelölésű szakterületre vonatkozó építménygépészeti műszaki ellenőrzéshez szükséges kamarai jogosultsággal, felelősségbiztosítással, illetve a szakmagyakorláshoz szükséges minden feltétellel, amelyeket Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer.

[az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint]

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat is.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha

a)    azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be;

b)   Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

c)    egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

d)   ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen eljárás keretében ne kössön szerződést.

Ajánlatkérő jogosult kizárólag a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kizárólagos bírálatára.

Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlattevők részére rendelkezésre bocsájtja tárgyi beszerzési eljáráshoz kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki tartalmát, amennyiben ajánlattevő a jelen beszerzési eljárás iránti érdeklődését a jelen felhívás mellékletét képező regisztrációs nyilatkozat kitöltésével és Ajánlatkérő részére való megküldéssel igazolja.

Szigetszentmiklós, 2021. szeptember 3.

Tisztelettel:

Oprendek Zsófia

osztályvezető

 

Mellékletek:

Regisztrációs lap

Nyilatkozat-minta

Aláírás-minta