Állásajánlat - Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály, Út- és közmű Iroda műszaki ügyintéző
bednai - 2021. 08. 19.
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály, Út- és közmű Iroda műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.
Allasajanlat--Szigetszentmiklosi-Polgarmesteri-Hivatal-Varosuzemeltetesi-Osztaly-Ut-es-kozmu-Iroda-muszaki-ugyintezo

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezelői feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyintézés, mely az alábbi főbb feladatok ellátását jelenti kiemelten, de nem kizárólagosan: - közutak karbantartásának, felújításának ellenőrzése - közútkezelői hozzájárulások, munkakezdési engedélyek kiadása - behajtási engedélyek kiadása - út- és járdafelújításokkal kapcsolatos üzemeltetői feladatok ellátása - kapcsolattartás a város területén működő közszolgáltatókkal és azok kivitelezőivel, a közüzemi szolgáltatások folyamatos biztosításának elősegítése - feladatkörét érintő előterjesztések előkészítése, a meghozott döntések végrehajtása - feladatkörét érintő lakossági panaszok, bejelentések kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2021.(II. 26.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 8/2021. (III.1.) számú jegyzői utasítás az irányadók. az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Felsőfokú képesítés, felsőfokú műszaki végzettség,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- orvosi alkalmassági vizsgálat

- Pályakezdők jelentkezését is várjuk

- kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú műszaki (útépítés, közműépítés) végzettség

- útépítésben, közműépítésben szerzett tapasztalat

- legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat

- műszaki ügyintéző munkakörben szerzett tapasztalat

- közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

- közbeszerzési ismeretek

- felhasználói szintű felhasználói számítógépes ismeret

- "B" kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal

- motivációs levél

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul

- összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 3.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallaga Tamás osztályvezető nyújt, a 06-24/505-536 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Törökné Bodogán Mónika részére a humanpolitika@szigetszentmiklos.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 4.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szigetszentmiklós Város honlapja - 2021. augusztus 19.

Szigetszentmiklós Város Facebook oldala - 2021. augusztus 19.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet. Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://archiv.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.