Ajánlattételi felhívás „Szigetszentmiklós, 10 db helyszínen létesülő új Publimont utasváró területelőkészítése és térburkolatának kialakítása” tárgyú kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátása
bednai - 2021. 08. 17.
Tisztelt Ajánlattevő! Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívást tesz közzé a város közigazgatási területén lévő buszmegállók fejlesztése kapcsán, „Szigetszentmiklós, 10 db helyszínen létesülő új Publimont utasváró területelőkészítése és térburkolatának kialakítása” tárgyú kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátására.
Ajanlatteteli-felhivas-Szigetszentmiklos-10-db-helyszinen-letesulo-uj-Publimont-utasvaro-teruletelokeszitese-es-terburkolatanak-kialakitasa-targyu-kivitelezesi-munkakhoz-kapcsolodoan-muszaki-ellenori-feladatok-ellatasa

A kapcsolódó kivitelezés megindításának tervezett dátuma: 2021. augusztusa.

 

A fentiekben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításához kapcsolódóan határozott idejű, átalánydíjas megbízási szerződést kíván Ajánlatkérő kötni műszaki ellenőri feladatok ellátásának biztosítására.

 

A megbízási szerződés időtartama annak aláírásától az ajánlattétel tárgyát képező építési munkák sikeres átadás-átvételéig tart. A fentiekben meghatározott kivitelezési munkák teljesítési határideje tervezetten 2021. szeptember 30.

 

Ennek alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2., telefonszám: +36 (24) 505-504, e-mail cím: polgarmester@szigetszentmiklos.hu), mint Ajánlatkérő ajánlattételi felhívást tesz, „Szigetszentmiklós, 10 db helyszínen létesülő új Publimont utasváró területelőkészítése és térburkolatának kialakítása” tárgyú kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátására.

 

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 24. 10:00 óra

 

Műszaki alapadatok, a kivitelezés főbb műszaki paraméterei:

- 5 db Valcol típusú utasváró sérülésmentes szétszerelése, elbontása, és elszállítása a Ajánlatkérő által kijelölt területre;

- 1 db Valcol típusú utasváró sérülésmentes szétszerelése, elbontása, elszállítása és telepítése a Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre,

- térburkolás elvégzéséhez szükséges, helyszínenként változó mennyiségű bontási munkák elvégzése (~40 m2 szegélykő és meglévő burkolatok, alapozások elbontása, valamint ~45 m2 területen zöldfelület megbontása);

- utasváró pavilon fogadószint terület előkészítés, földmunkák, tükörkészítés ~85 m2-en, 10 cm vtg. zúzottkő alap és 15 cm homokos kavics ágyazat készítéssel vagy 15 cm vtg. CKT aljzattal;

- az utasvárókhoz 10x20x6 kiselemes térburkolat elkészítése (~4,4 x 1,8 m/utasváró), betonágyazatba helyezett 100/20/5 kerti szegély lehatárolással, ~85 m2;

- az új, valamit a meglévő és megmaradó térburkolatoknál az új utasvárok telepítését követően a pontalapok telepítése miatt bekövetkezett térburkolat tönkremenetelek helyreállításának elvégzése (~20 m2);

- vasalt zsalukőfal építése, 30 cm széles zsalukőből ~6 m hosszon, ~80 cm magasságban, felső betonsimítással, látszó oldalfalán cementsimítással; földfeltöltés ~3 m3 mennyiségben, füvesített rézsű kialakításával;

- a bontások és térburkolási munka során keletkezett, helyszínen deponált föld és egyéb hulladék maradéktalan elszállítása, esztétikai tereprendezés,

- balesetvédelmi intézkedések megtétele, biztonságos munkavégzéshez szükséges ideiglenes elszalagozás elvégzése, helyszínenként lakossági tájékoztató kihelyezése.

A kivitelező kiválasztására beszerzési eljárás keretében kerül sor.

Ajánlatkérő a kivitelezési munkák megvalósulása érdekében az alábbi főbb feladatok ellátását kéri (kiemelten, de nem kizárólagosan):

Ajánlattevő feladatait a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó részei alapján - kiegészítve a jelen ajánlattételi felhívásban szereplő feladatokkal - köteles ellátni:

- napi kapcsolattartás Ajánlatkérővel,

- amennyiben szükséges, a kapcsolódó szakbizottsági és Képviselő-testületi üléseken részvétel,

- építési napló vezetése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek, iratok ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az ellenőrzéskor tapasztaltak bejegyzése, műszaki ellenőri feladatok elvégzésének bejegyzése az építési naplóba,

- a kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munkák szakszerűségének rendszeres és folyamatos ellenőrzése a rendelkezésre álló dokumentációk alapján, valamint a helyszínen,

- a kivitelezés során az Ajánlatkérővel előre egyeztetett ütemezésnek való megfelelés folyamatos ellenőrzése a helyszínen, eltérés tapasztalása esetén az Ajánlatkérő azonnali értesítése, vállalkozó kivitelező felhívása az eltérés megszüntetésére,

- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből fakadó változásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele Ajánlatkérő számára,

- a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése és koordinálása,

- a kivitelezés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

- a beépített anyagok és késztermékek megfelelőség-igazolása (teljesítménynyilatkozata) meglétének ellenőrzése,

- műszaki kérdésekben Ajánlatkérő döntéseinek előkészítésében részvétel, javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

- a kivitelezői teljesítésigazolás kiállításának ellenőrzése, meghatározott időn belül Ajánlatkérő részére történő megküldése,

- műszaki ellenőri nyilatkozatok és amennyiben szükséges, záró műszaki ellenőri nyilatkozat elkészítése,

- esetleges többlet- és pótmunkák véleményezése, a kapcsolódó vállalkozói ajánlatok felülvizsgálata mennyiségi és ár szempontjából, javaslattétel elfogadásukra vagy elutasításukra,

- a műszaki ellenőri igazolás kiállítása a kivitelező vállalkozó teljesítéséről,

- a garanciális időszakban is Ajánlatkérő rendelkezésére állni, garanciális bejárásokon történő részvétel, az üzemeltető/kezelő által jelzett hibák véleményezése a Vállalkozó felé olyan szempontból, hogy az garanciális hibának tekintendő-e.

 

Műszaki ellenőri tevékenységet az végezhet, aki az építési műszaki ellenőri névjegyzékben szerepel.

 

Az Ajánlatkérőnek minden esetben rendelkeznie kell a műszaki ellenőrzéshez szükséges kamarai jogosultsággal, felelősségbiztosítással, illetve a szakmagyakorláshoz szükséges minden feltétellel, amelyeket Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer.

 

Ajánlatkérő a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások alapján kéri a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatok ellátását.

 

Értékelési szempont(ok):

Ajánlatkérő tárgyi beszerzésben a legkedvezőbb ajánlati ár szempontja alapján értékeli a beérkezett ajánlatokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő nettó ajánlati ár + ÁFA értékének összegét, azaz a bruttó egyösszegű ajánlati árat veszi figyelembe!

Kérjük, hogy az egyösszegű ajánlati árat (átalánydíjat) úgy határozzák meg, hogy a díj magában foglalja a teljesítéssel (teljeskörű megvalósítással) összefüggésben nyertes ajánlattevő oldalán felmerült valamennyi díjat és költséget – ideértve a teljesítés során felhasznált eszközök és anyagok költségeit, valamint munkadíjat is. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati áron felüli további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen beszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződés szerinti feladatainak ellátása kapcsán.

 

Az ajánlati árat egyösszegű átalánydíjban, egész számra kerekített bruttó Ft-ban kérjük meghatározni.

 

Kérjük, hogy ajánlatát az alábbiak szerint szíveskedjen megadni:

 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban kifejezve)

ÁFA tartalom (Ft-ban kifejezve)
Egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft-ban kifejezve)

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján a legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó, érvényes ajánlatot tette.

 

Ha több ajánlatnak azonos a fentiekben meghatározottak szerint és nem határozható meg a nyertes ajánlattevő személye, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani.

 

Kérjük, hogy ajánlatával együtt az alábbi dokumentumokat is szíveskedjen megküldeni:

- köztartozás-mentességéről szóló nyilatkozat, amennyiben nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,

- nyilatkozat az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének idejére vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb, mint az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap,

- nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat feltétel nélkül elfogadja a szerződéskötés alapjául, ajánlatát annak tudomásulvételével nyújtotta be,

- nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, továbbá tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, tevékenységi körrel és felelősségbiztosítással is rendelkezik, és a szerződés időtartama alatt ezen jogosultságainak, felelősségbiztosításának hatályát fenntartja.

Fentiekben foglaltakról Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania. Jelen felhívás mellékletét képezi a vonatkozó nyilatkozatminta!

 

a) 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozók esetén: A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. Vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (4) bekezdés szerint cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül a cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírása.

 

b) 2006. évi V. törvény hatálya alá nem tartozók esetén (kivéve külföldi illetőség esetén): a fenti a) pontnak megfeleltethető dokumentum vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt dokumentum (egyéni vállalkozó esetén a 2009. évi CXV. tv. 16. § (4) bekezdésére figyelemmel kell benyújtani)

 

c) valamint egyéb személy meghatalmazása esetében a – fenti módokon igazolt – kötelezettségvállalásra jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott írásos meghatalmazást is.

 

Ajánlatkérő a fenti b), és c) pont esetén teljes bizonyító erejű magánokirat alatt a következőket érti: két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

 

Alkalmassági követelmények: (műszaki-szakmai alkalmasság)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni azoknak a szakembernek a megnevezését, jogosultságának igazolását, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A jogosultság a kamarai nyilvántartási szám megadásával, vagy a kamara által kiállított igazoló dokumentum benyújtásával, a szakember rendelkezésre állása a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával igazolandó.

 

Az alkalmassági minimum követelmények:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ vagy ME-M jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

 

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt követelményeknek alvállalkozóra támaszkodva felel meg, csatolnia szükséges olyan kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja az alvállalkozó a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi részvételét (melyre ez esetben köteles alvállalkozó), amely biztosítja az előírt követelményekben elvártakat.

 

Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy megismerte, tudomásul vette és nyertessége esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Ajánlati felhívás vonatkozó előírásait, az abban foglalt feltételeknek megfelel.

 

Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, és nyertessége esetén vállalja az ehhez kapcsolódó nyilatkozat megtételét a szerződés megkötését megelőzően, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.

 

A teljesítés helye: Szigetszentmiklós.

 

Az ajánlatadáshoz felmerülő részletekkel, tisztázandó kérdésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:

Kapcsolattartó személy elérhetősége:

Oprendek Zsófia oprendek.zsofia@szigetszentmiklos.hu

 

dr. Pál-Hajós Zsófia hajos.zsofia@szigetszentmiklos.hu

 

A megbízási díj kifizetése egy ütemben történik, nyertes ajánlattevő kizárólag egy részszámla benyújtására jogosult. A végszámla benyújtására a kivitelezési munkálatok sikeres műszaki átadás-átvételének lezárultát, valamint a vonatkozó teljesítés igazolás műszaki ellenőr által ellenjegyzését követően kerülhet sor. Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállítását és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követően jogosult az ellenszolgáltatás összegének megfizetésére.

A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén állítja ki.

 

Az Ajánlatkérő a teljesítésigazolás és a szabályszerűen kiállított számla befogadását követő 30 napon belül banki átutalás formájában teljesíti a kifizetést.

 

Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, PDF formátumban kérjük a varosfejlesztes.beszerzes@szigetszentmiklos.hu e-mail címre az ajánlattételi határidőig megküldeni szíveskedjen. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

 

A beérkezett ajánlatok felbontására 2021. augusztus 24. 10:01 órakor kerül sor.

 

Amennyiben ajánlattevő ajánlata a megadott határidő elteltét követően érkezik be, úgy ajánlatkérő az ajánlatot figyelmen kívül hagyja.

 

Amennyiben jelen ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok nem megfelelően kerülnek ajánlattevő által az ajánlatában benyújtásra (adott esetben hiánypótlást követően sem), akkor az Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa, jelen beszerzési eljárás keretében ne kössön szerződést.

 

A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ár nem változhat.

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

c) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit,

d) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár tekintetében.

 

Tárgyi beszerzési eljárás olyan nyílt, egy szakaszból álló beszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

 

Ajánlatkérő jogosult kizárólag a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kizárólagos bírálatára.

 

Szigetszentmiklós, 2021. augusztus 17.

 

Oprendek Zsófia

városfejlesztési projekt osztályvezető

 

Melléklet(ek):

- nyilatkozatminták

- aláírásminta