Csapadékvíz elhelyezés lakóingatlanokon
bednai - 2021. 07. 14.
Városunkban a lehulló csapadékok éves mennyiségének eloszlása a korábbi évtizedekéhez képest jelentősen megváltozott a klímaváltozás folyamatának részeként, ezért mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a csapadékesemények egyre intenzívebbek, több kárt okoznak a hirtelen lehulló nagy csapadékok ezzel forgalmi akadályokat, közterületi elöntéseket és ingatlankárokat okozva.
Csapadekviz-elhelyezes-lakoingatlanokon

Sok esetben tapasztalható, hogy a közterületi elöntéseket a lakóingatlanokról az utcára, közterületekre kivezetett csapadékvizek is okozzák, ezért fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a lakóingatlanok tulajdonosainak milyen csapadékvízzel összefüggő kötelező feladatai vannak.

A csapadékvíz közterületre történő kivezetése kapcsán fontos tudni, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának feladata.

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelete alapján az ingatlan tulajdonosainak az ingatlanuk csapadékvíz-kezelési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetében lévő telkekről csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Vagyis sok ház esetében a kerítésen kívül végződő esőcsatorna, amelyből az esővizet kis mélyedésben vezetik tovább az árokba, nem szabályos.

 

Minden, ingatlanon megjelenő csapadékvíz elvezetése a tulajdonos kötelezettsége!

 

Az utcai árokba történő bekötéshez az önkormányzattól előzetesen írásban hozzájárulást kell kérni. Ugyanakkor meglévő, esetleg betemetett árok visszaállítása nem engedélyköteles az eredeti állapot visszaállításáig. Ám a meglévő árok kimélyítése vagy földárok helyén burkolt árok létesítése már engedélyhez kötött. Új csapadékvíz-elvezető rendszer – árok és csatorna – létesítése szintén előzetes engedélyezési eljáráshoz kötött, az építtetőnek kell az engedélyt megkérnie

Sok ház esetében sem a kerítésen kívül végződő esőcsatorna, sem pedig az olyan csatornakivezetés, mely az esővizet kis mélyedésben vezeti tovább az árokba, sem a közterület irányába kialakított esésű burkolat nem szabályos. Ugyanígy tilos szomszédos magáningatlanra vezetni a csapadékvizet.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM együttes rendeletének 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai szerint, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz és az ingatlan előtti árok tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Fontos felhívni továbbá a figyelmet, hogy a közterületi vízgyűjtő-szikkasztó árkok a közút területének víztelenítését szolgálják, ezért betemetésük tilos, karbantartásuk, tisztításuk a határos ingatlantulajdonosok feladata.

Fenitek alapján városunk megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2020. (XII.08.) Önkormányzati rendeletét, mely alapján egyebek között a csapadékvízzel kapcsolatos feladatok elmulasztása esetén közigazgatási bírság is kiszabható.

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya!

Tisztelt Tulajdonsok kérjük, hogy a leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek!