Vadgesztenye Szociális Intézmény
Vadgesztenye Szociális Intézmény
Intézményvezető: Nagy Ferencné
Helyettes: Fürtös Hajnalka
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 19.
06-24/366-614, 06-20/279-0291
gondozok@vadgesztenye.szszm.hu

A Vadgesztenye Szociális Intézmény integrált formában működő intézmény, több szolgáltatási egységgel.

Külön - külön is, de együtt, egyszerre, egy embernél igényelhető szolgáltatások:

  • étkeztetés + házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
  • nappali ellátás + étkeztetés + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
  • átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos ellátás (időskorúak gondozóháza)

Az ellátást igénylő egészségi állapotának, szociális helyzetének változása esetén az intézmény biztosítja az átjárhatóságot az egyes szolgáltatások között, komplex ellátást nyújtva.

Az ellátást igénylők jövedelmük alapján térítési díjat fizetnek.

Jelentkezhet személyesen, segítséget kérhet hozzátartozója, ismerősei által, telefonon, e-mail-ben.

A szolgáltatások igénybevétele által javul a településen élők életminősége, biztonságérzete, ellátottsága.

Étkeztetés célja, az étkezést olyan idős vagy rokkantnyugdíjas személyek vehetik igénybe, akik önmaguk számára, a napi egyszeri meleg főtétel elkészítését már nem tudják megoldani, egzisztenciális helyzetük nem teszi lehetővé a piaci alapú szolgáltatás megvásárlását. Étkeztetésben részesülhetnek azok az igénylők is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésükről más módon gondoskodni.

Házi segítségnyújtás célja, a településen élő időskorú személyekről való gondoskodás, akik otthonukban önmaguk ellátására önállóan nem képesek, s róluk nem gondoskodnak. Gondozás alapvető célja, családpótló szerepet lásson el, leküzdve az izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit. A segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítés) az igénybe vevő lakókörnyezetében történik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja, az igénylő személy otthonában elősegítse és biztonságosabbá tegye az önálló életvitel megtartását. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó intézkedik a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében. A krízishelyzet elhárításában, annak megszüntetése érdekében illetékes szervet / egészségügy, szociális ellátás, rendvédelem, kárelhárítás/ is bevon.

Nappali ellátás (idősek) célja, idős személyek önálló életvitelének fenntartása, egészségi és mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldása érdekében segítségnyújtás. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek megoldására. Gondozási tevékenység során az ellátottak részére fizikai, mentális és testi funkcióik szinten tartására kerül sor.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos ellátás (időskorúak gondozóháza) célja, biztonságos környezetben, koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesíteni az idős embereket. A szolgáltatás egy évig vehető igénybe. Feladata a lakhatásról való gondoskodás, gondozási, mentálhigiénés segítségnyújtás, étkezés biztosítása, ruházattal és textíliával történő ellátás, a hivatalos ügyeik intézésében közreműködés.